Algemene voorwaarden 2023 Schaatsen Luleå, Ad-Lete B.V. 
Versie 30 oktober 2022
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing  op de overeenkomst tussen de organisatie Schaatsen Luleå en deelnemer aan het evenement zoals hierin omschreven. 
Artikel 1 Definities 
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a.   Evenement: schaatsevenement georganiseerd op de Botnische golf bij de stad Luleå te
Zweeds-Lapland.
b.   Deelnemer: de persoon die zich op een door de organisatie toegelaten wijze
heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
c.   Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het
Evenement.
d.   OSL: organisatie schaatsen Luleå.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

Artikel 2 Deelname 

2.1    De Deelnemer mag alleen aan het Evenement deelnemen indien hij de inschrijving volledig en naar waarheid heeft ingevuld, het inschrijfgeld volledig is voldaan en de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.2.  De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
2.3.  Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de OSL over te dragen aan een derde.
2.4. Annuleren kan tot 1 februari 2023 voorafgaand aan het evenement, schriftelijk of per e-mail, zonder opgaaf van redenen, afmelden voor deelname. U krijgt dan 50% van uw inschrijfgeld retour.
2.5. Indien de Deelnemer na 1 februari 2023 verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet geretourneerd.
2.6. OSL kan op grond van bijzondere omstandigheden besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden, voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. OSL kan eveneens op grond van bijzondere omstandigheden besluiten het parcours of de af te leggen maximale afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen teruggave van het inschrijfgeld plaats.
2.7. Indien OSL besluit om het evenement geen doorgang te laten vinden, voortijdig te beëindigen,  op te schorten of te neutraliseren is OSL niet aansprakelijk voor de schade die Deelnemer daardoor lijdt
2.8. 1 week voordat het evenement plaatsvindt zal de OSL zal er een reglement opgesteld worden met de laatste voorwaarden mbt laatste CORONA maatregelen in Nederland en Zweden.
2.9. Als voor 1 februari 2023 bekend is dat het evenement niet kan doorgaan mbt Corona dan krijgt u al u geld terug. Na 1 februari 2021 krijgt u 50% van de ticket kosten terug.

Artikel 3 Deelnemersreglement voor wedstrijden, toertochten en andere activiteiten.  
3.1 Alle wedstrijden worden verreden onder toepassing van het “wedstrijdreglement sectie marathon van de KNSB” (zie: www.KNSB.nl).
3.2 Rijders en rijdsters die zijn toegelaten tot de topdivisie heren, 1e divisie heren en divisie dames van de KNSB nemen deel onder hun landelijke nummer en gebruiken de transponders die zijn uitgereikt door de KNSB.
3.3 Aan alle deelnemers aan toertochten en overige deelnemers aan de wedstrijden anders dan onder 3.2 bedoeld worden startnummers en een transponder uitgereikt. De startnummers worden duidelijk zichtbaar en onverkort gedragen; één op het linkerbeen en één op het rechterbeen. De transponder wordt tijdens wedstrijden verplicht gedragen om de enkel.
3.4 Minimaal één uur voor de start van een wedstrijd of een toertocht, meldt de deelnemer zich aan bij de OSL op de later aangegeven locatie en neemt eventuele materialen in ontvangst.
3.5 Een deelnemer kan slechts deelnemen aan die onderdelen van het programma, waarvoor hij zich vooraf heeft aangemeld en is toegelaten door de OSL.
3.6 Als regel wordt voorafgaande aan wedstrijden en toertochten een rijders bijeenkomst gehouden. Via de website, nieuwsbrief en social media worden datum, locatie en tijdstip bekendgemaakt
3.7 Na afloop van een toertocht dient de transponder binnen één uur na de eindregistratie of, als geen eindregistratie plaatsvindt, uiterlijk om 19:00 uur te worden ingeleverd bij de OSL. De deelnemer laat een borg achter tijdens de race van 85,00 Euro, indien de transponder weer geretourneerd wordt, krijgt de deelnemer het bedrag weer terug.
3.8 Voor alle wedstrijden en toertochten wordt een tijdslimiet gehanteerd die aangeeft tot welk moment de deelnemer aan de laatste ronde mag beginnen. Rijders die na dit tijdstip bij de finish arriveren en hun toertocht of wedstrijd nog niet hebben voltooid, worden uit de wedstrijd of toertocht genomen. De limiet wordt telkens in de rijders bijeenkomst en/of de dagkrant bekend gemaakt. De OSL heeft het recht te besluiten deze tijdslimiet aan te passen.
3.9 Fraude door middel van het afsnijden van het parcours kan door de jury worden bestraft.
3.10 Het is ploegleiders en verzorgers niet toegestaan om met een vervoermiddel het ijs op te gaan. Dit op straffe van uitsluiting van de desbetreffende deelnemers.
3.11 Voorafgaand aan het evenement maakt de OSL het algemeen telefoonnummer of de wijze bekend waarop de OSL in noodgevallen bereikbaar is.
3.12 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury, eventueel in samenspraak met de OSL.

Artikel 4 Aansprakelijkheid 
4.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De OSL is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook veroorzaakt, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de OSL toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
4.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de OSL voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de OSL tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de OSL ter zake van die schade uitkeert.
4.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
4.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De OSL adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en pagina 2 van 3 dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren en zich te voorzien van voldoende beschermende kledij en andere beschermingsmiddelen.
4.5. De Deelnemer vrijwaart de OSL voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
4.6 Deelnemer stemt er uitdrukkelijk mee in dat OSL ten behoeve van Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt bedingt dat deze Sponsors en de gemeente(n) op dezelfde voet als de OSL zijn uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 5 Portretrecht 
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de OSL voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 6 Persoonsgegevens 
De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de OSL opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de OSL tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de OSL of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de OSL dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de OSL tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 7 Geschillenregeling
Geschillen tussen de OSL en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de KNSB of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.